Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Fundacje, Stowarzyszenia, Kluby Sportowe

Stowarzyszenia i fundacje są zobligowane przez Ustawę o Rachunkowości do prowadzenia księgowości w oparciu o księgi handlowe. Skala działalności oraz jej charakter nie stanowi zwolnienia z obowiązku płacenia podatków. Specyfika działalności organizacji pozarządowych wymusza inne spojrzenie i sposób rozliczania tej działalności niż jest to ogólnie przyjęte w firmach komercyjnych.

 

Zakres usług dla stowarzyszeń i fundacji obejmuje:

  • pomoc w rejestracji stowarzyszeń i fundacji, wypełnianie druków: KRS-W3, KRS-WA, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-WH, KRS-ZN i innych
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • opracowanie zakładowego planu kont
  • rejestracja zdarzeń gospodarczych w ewidencjach zgodnie z Ustawą o rachunkowości
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz plany amortyzacji,
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych z ksiąg,
  • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej a także cash flow (rachunek przepływów pieniężnych) wg potrzeb.
  • prowadzenia UEPIK uproszczonej ewidencj dla stowarzyszeń i fundacji które nie przekroczyły przychodu w ciągu roku  100 000 zł.