Gryczana 3, 26-600 Radom
664 372 137 lub 511 593 585
kreatywnaksiegowosc@op.pl

Księga rachunkowa – pełna księgowość

• prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej),
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
• sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L, 37),
• rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT-2 lub PIT-5) w trakcie roku,
• dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont,
• prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
• sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D,
• sporządzanie informacji VAT-UE.